تئوری انتخاب ؛ علت اصلی ناخشنودی انسان ها چیست؟ و چه باید کرد؟

تئوری انتخاب ؛ علت اصلی ناخشنودی انسان ها چیست؟ و چه باید کرد؟

لطفاً بحث “تئوری انتخاب” را با دقت مطالعه کنید و به یاد بسپارید و نشان داده می شود چگونه می توان بر اساس این تئوری که توسط دکتر ویلیام گلاسر – اسطوره روان شناسی آمریکا – بنیانگذاری شده است، زندگی