خودآگاهی چیست | راه‌های کسب مهارت خودآگاهی

خودآگاهی چیست | راه‌های کسب مهارت خودآگاهی

خودآگاهی چیست؟ چگونه می‌توان این مهارت را کسب کرد؟ خودآگاهی دانش و درکی است که هر فرد از خودش دارد. افراد با داشتن این مهارت می‌توانند ویژگی‌های اخلاقی‌شان را به راحتی بیان کنند. به طور کلی احساس رضایت از زندگی،