“پارِتو” چیست و چه فایده ای برای زندگی مان دارد؟

“پارِتو” چیست و چه فایده ای برای زندگی مان دارد؟

اصل پارتو، یک عیار کلی به دست مان می دهد که حواس مان به پراکنده کاری هایمان باشد؛ درست است که همیشه و همه چیز دقیقاً منطبق بر اصل 80 – 20 نیست ولی در اغلب امور کلیات آن حاکم