مدل جامع مغزی هرمان؛ شما تخیلی فکر می‌کنید یا تحلیلی؟

مدل جامع مغزی هرمان؛ شما تخیلی فکر می‌کنید یا تحلیلی؟

همه‌ی ما به‌ صورت طبیعی به سبک فکری خاصی تمایل داریم. با این حال، کاملا تکیه‌ کردن بر این سبک، می‌تواند نقاط‌ ضعف‌مان را افشا کند و به تصمیم گیری های ضعیف و از دست رفتن فرصت‌ها منجر شود. در