صبر و انتظار را از نو بیاموزیم (+6 تکنیک برای پرورش صبر)

صبر و انتظار را از نو بیاموزیم (+6 تکنیک برای پرورش صبر)

همه ما صبور بودن را می‌ستاییم و حتی به یکدیگر توصیه می‌کنیم؛ اما وقتی چراغ راهنمایی سبز می‌شود و ماشین جلویی 30 ثانیه دیرتر حرکت کند غُر می‌زنیم که چقدر لفتش می‌دهد؛ اگر در سوپرمارکت فردی با صندوقدار خوش‌وبش کند